• Slovenya 10
  • Finlandiya 9
  • Fransa 8
  • Yunanistan 7
  • Polonya 6
  • İzlanda 5